>

“Regionalna podrška inkluzivnom obrazovanju u jugoistočnoj Evropi” Projekat Evropske Unije i Savjeta Evrope

“Regionalna podrška inkluzivnom obrazovanju u jugoistočnoj Evropi”  Projekat Evropske Unije i Savjeta Evrope
Datum objave: 25.11.2015 15:15 | Autor: Zavod za skolstvo

Ispis Štampaj stranicu


Završna Konferencija Projekta Savjeta Evrope i Evropske Unije "Regionalna podrška inkluzivnom obrazovanju", održana je u Sarajevu od 5- 6. novembra 2015. godine.

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine bilo je domaćin Konferencije koja je održana u zgradi Parlamenta, a činile su je tri tijela: mreži nastavnika (TeacherNet), mreži škola (Schoolnet) i mreži politika (PolicyNet) iz sedam zemalja regiona jugoistočne Evrope (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Kosovo, Makedonija, Srbija) kao i regionalne i međunarodne stručnjake na polju obrazovanja.

Ciljevi konferencije su isticanje uspjeha zemalja učesnica na polju inkluzivnog obrazovanja kao i promovisanje preporuka svake od članice na unaprjeđenju inkluzivne kulture, politike i prakse na osnovu kojih su razvijeni akcioni planovi za svaku od članica.
Moto Projekta: Inkluzivna škola je škola u kojoj je svako dijete dobrodošlo, svaki roditelj uključen, a svaki nastavnik poštovan.
Glavna postignuća Projekta Regionalna podrška inkluzivnom obrazovanju:

Uspostavljena su tri regionalne mreže za uzajamno učenje, razmjenu iskustava i dijalog koji se odnosi na politiku inkluzivnog obrazovanja:
1. Inkluzivnu mrežu škola (Schoolnet) čine 49 pilot škola iz 7 zemalja korisnica iz svake članice po 7 škola: 3 osnove i četiri srednje škole (2 stručne i 2 opšteg srednjeg obrazovanja).
Naknadno je uključeno 35 škola koje bi koristile znanja i iskustva pilot škola te putem obuka za nastavnike, roditelje i učenike unaprijedili inkluzivnu kulturu.
2. Inkluzivna mreža nastavnika(TeacherNet) čine 245 nastavinka u pilot školama koji promovišu inkluzivnu nastavu na način prenošenja znajanj i iskustva kolegama kako bi se profesionalno usavršavali i sticali kompetencije na ovom polju obrazovanja.
3.Inkluzivna mreža politika ( PolicyNet) koju čini 70 članova (kreatora politike, predstavnika škola, predstavnika učitelja), organizovana je s ciljem pokretanja dijaloga o razvoju inkluzivne politike koristeći primjere iz pilot škola kako bi se identifikovali i izdvojili primjeri najbolje prakse

Glavne komponente Projekta:
1. Uzajamno učenje inkluzivnih pilot škola,
2. Stvaranje svijesti društva o značaju inkluzije organizovanjem promotivnih događaja u svakom gradu zemlje korisnice,
3. Podsticanje dijaloga i prihvatanja inkluzivne obrazovne politike,
4. Izrada modula i programa za usavršavanje nastavnika i
5. Kreiranje partnerstva sa regionalnim akterima da bi se učenici iz ranjivig grupa osnažili za učenje u skladu sa svojim potrebama i mogućnostima.

Inkluzivne škole temelj su inkluzivnog i socijalno pravednog društva. Inkluzivno obrazovanje odnosi se na podršku svim učenicima u raznolikim zajednicama za učenje. Razlike koje su povezane sa društvenim kontekstom, jezikom, sposobnostima i kulturom kako učenika i njihovih porodica, tako i nastavnika, doživljavaju se kao prednost za učenje, a ne kao teškoće u ostvarivanju potrebe za učenjem i učešćem. Inkluzivne škole su ustanove za obrazovanje i vaspitanje koje aktivno koriste saradnju i konstruktivnost kako bi izgradile bolju praksu.
Pristup obrazovanju koje se bazira na pravima obezbjeđuje da se đeca shvataju kao nosioci prava, a njihovi roditelji ili staratelji kao čuvari tih prava.

Nastavnici su nosioci promjena u procesu izgradnje inkluzivnih škola. Mreža za nastavnike (TeacherNet) imala je za cilj da doprinese stvaranju inkluzivnih škola tako što će se fokusirati na profesionalni razvoj nastavnika.

Mreža politika inkluzivnog obrazovanja organizovala je niz sastanaka, radionica, studijskih pośeta i radnih sastanaka na nacionalnom i regionalnom nivou kako bi se prepoznali i razumijeli izazovi politike inkluzivnog obrazovanja od strane članova mreže politika. Sastanci su poslužili kao platforma za kreatore politika, istraživače, praktičare i inicijative građana (lokalne inicijative) da diskutuju o preporukama politika za inkluzivno obrazovanje, sa ciljem izgranje inkluzivnijeg obrazovnog sistema u regionu Jugoistočne Evrope.

Regionalne preporuke politika u obasti inkluzivnog obrazovanja razvijene su kroz konsultativni i participativni pristup.

Na osnovu diskusija zainteresovanih strana, PolicyNet predlaže preporuke u oblasti politika na sljedeće teme:
• Povećanje kapaciteta škola da stvore inkluzivna okruženja.
• Povećanje kompetencija za nastavu.
• Razvijanje sistema podrške u inkluzivnom obrazovanju.
• Razvijanje mreže za praćenje i vrednovanje inkluzivnog obrazovanja (inkluzivnosti) u školama.
• Redefinisanje politike upisa učenika naročito u srednjim školama.
• Formalizovanje međusektorske i međuinstitucionalne saradnje.

Ove preporuke služe kao osnova programa inkluzivnog obrazovanja u Jugoistočnoj Evropi.

Mreža politika Crne Gore dala je preporuke na osnovu kojih je definisala ciljeve svoga djelovanja.

Sa zodovljsvom ističemo da i u ovom Projektu naša zemlja može biti primjer zemljama u regionu kako se sprovodi inkluzivna kultura, politika i praksa. Mnoge ciljeve postavljene ovim trogodišnjim projektom Crna Gora je već realizovala.
Vrijednost Projekta vidimo u mogućnosti korišćenja pomenute tri mreže koje će nastaviti da žive, šire svoje aktivnosti na profesionalnu javnost u Crnoj Gori, povezuju se sa ostalim školama i služe kao model škole za podršku inkluzivnom obrazovanju.
Kako bi na najbolji način odgovorili potrebama učenika za učenjem i učešćem posebno kad je riječ o srednjem obrazovanju, četiri model škole članice školske mreže(SchoolNet) biće škole za promovisanje inkluzivne kulture, politike i prakse u ostalim školama opšteg srednjeg obrazovanja.