>

Program „Poboljšanje vještina čitanja i pisanja putem unapređenja kvaliteta nastave i učenja“

Program „Poboljšanje vještina čitanja i pisanja putem unapređenja kvaliteta nastave i učenja“
Datum objave: 14.05.2018 14:41 | Autor: Zavod za skolstvo

Ispis Štampaj stranicu


U sklopu programa "Poboljšanje vještina čitanja i pisanja putem unapređenja kvaliteta nastave i učenja", koji sprovodi Zavod za školstvo uz podršku Unicefa, realizovana su četiri seminara za nastavnike i stručne saradnike koja za cilj imaju unapređivanje kompetencija nastavnika u pružanju adekvatne pomoći učenicima sa teškoćama u učenju. Edukacijama je obuhvaćeno 90 nastavnika iz 24 osnovne škole (profesori razredne nastave i stručni saradnici).

Program Putokaz (test-instrumentarij za prepoznavanje teškoća u procesu ovladavanja vještinama čitanja i pisanja je akreditovan od Nacionalnog savjeta za obrazovanje i nalazi se u Katalogu programa stručnog usavršavanja nastavnika za školsku 2017/2018. i 2018/19. godinu pod brojem 315.

U 25 osnovnih škola, nakon obuke, nastavnici su izvršili procjenu predčitalačkih i vještina čitanja i pisanja kod učenika I ciklusa osnovnoškolskog obrazovanja. Uslijedila je primjena Metodičkih modela za poboljšanje vještina čitanja i pisanja putem unapređenja kvaliteta nastave i učenja u I ciklusu osnovnoškolskog obrazovanja.

Tim za monitoring osmislio je formular za monitoring primjene Metodičkih modela u nastavi.
Planirano je da tokom maja i juna 2018. godine tim za monitoring obiđe 13 škola da bi utvrdio kojom dinamikom, sa kojim rezultatima su predviđene aktivnosti sprovedene, sumira i objavi dobijene rezultate.

Zapažanja nastavnika/ca nakon obuke PUTOKAZ:

Nastavnici/e smatraju da su dobili izuzetno koristan materijal koji podstiče motivisanost i zainteresovanost učenika. Poseban napredak se ogleda kod učenika koji nisu imali adekvatan podsticaj i stimulaciju u porodici kada je riječ o predčitalačkim vještinama. Niz raznovrsnih aktivnosti pružaju mogućnost nastavnicima da ih primjenjuju i prilagođavaju individualnim potrebama učenika.
Podsticanje predčitalačkih vještina i prepoznavanje slova olakšava rad i napredovanje učenika tokom drugog razreda kada se učenici susreću sa velikim brojem zadataka i kratkim vremenom za postizanje tako važnog cilja kao što je opismenjavanje na kome se temelji dalje učenje.
Posebna vrijednost materijala ogleda se u mogućnosti korišćenja za individualni rad sa učenicima koji pokazuju veće teškoće u fonološkom sazrijevanju, odnosno razvoju predčitalačkih vještina.

Jednostavni tekstovi, tematski grupisani, vezani za svakodnevne životne situacije, podrška su u radu nastavnicima, skraćuju vrijeme pripreme adekvatnog materijala za rad. Posebno vrijednim, nastavnici smatraju, pitanja koja slijede nakon teksta, a čiji je zadatak provjera razumijevanja pročitanog i pismeno izražavanje učenika.

Priče u slici bude kreativnost kod učenika, razvijaju sposobnost pisanja plana priče i proširivanje sadržaja priče prema ličnom afinitetu, bogate rječnik i bude inspiracije za osmišljavanje svojih slikovnih priča, korišćenje pisanog jezika i razvoj pismenosti na najranijem uzrastu.

Metodički modeli su koristan, inspirativan i podsticajan materijal koji inicira kreativnost nastavnika za izradu raznovrsnog didaktičkog materijala namijenjenog ovladavanju bazičnim vještinama čitanja i pisanja u skladu s mogućnostima i karakteristikama učenika.

Dobijeni rezultati ukazuju na važnost primjene Metodičkih modela i preporuka za rad učiteljima u I ciklusu školovanja, pa smo smatrali bitnim nastavak edukacije za učitelje iz škola koje imaju veliki broj učenika sa smetnjama i teškoćama u učenju, kao i učenika sa posebnim obrazovnim potrebama.