>

Edukacije nastavnika i primjena DAISY udžbenika u radu s učenicima s posebnim obrazovnim potrebama

Edukacije nastavnika i primjena DAISY udžbenika u radu s učenicima s posebnim obrazovnim potrebama
Datum objave: 23.05.2018 13:02 | Autor: Zavod za skolstvo

Ispis Štampaj stranicu


DAISY je akronim od Digital Accessible Information System, a riječ je o multimedijalnom izdanju štampane knjige, kombinaciji audio-vizuelnog teksta. Udžbenici u DAISY formatu nude čitalačko iskustvo svim učenicima koji, iz bilo kog razloga, ne mogu da čitaju odštampani tekst, ali ih mogu koristiti i ostali učenici u svakodnevnoj nastavi koji treba da uvježbaju vještinu pažljivog slušanja. Prevashodno su namijenjeni djeci sa smetnjama vida, potom djeci s poteškoćama u čitanju i pisanju, sa intelektualnim smetnjama, učenicima koji imaju problema s razumijevanjem pročitanog, koji ne čitaju tečno ili čitaju sporo, koji s teškoćama čitaju dugi tekst.

Rad na ovim udžbenicima počeo je u maju 2013. godine, kada je održan prvi sastanak predstavnika obrazovnih institucija. Snimanje je organizovao Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica“, u saradnji sa: Ministarstvom prosvjete, UNICEF-om, Zavodom za udžbenike i nastavna sredstva, Fakultetom dramskih umjetnosti sa Cetinja, Zavodom za školstvo, a uz pomoć i podršku autora čitanki u štampanom formatu.

U Crnoj Gori je u ovom formatu snimljene su čitanke od 4. do 9. razreda, istorija od 6. do 9. razred osnovne škole. Za potrebe snimanja DAISY verzije udžbenika, svoje glasove su pozajmili crnogorski glumci i glumice i studenti Fakulteta dramskih umjetnosti, koji su kao volonteri učestvovali u ovom projektu.

Udžbenici su objavljeni na veb sajtu Resursnog centra za djecu i mlade „Podgorica“ http://www.resursnicentarpg.me/, a link se nalazi i na sajtu Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva – Podgorica http://www.zuns.me/

Obrazovne isntitucije uz podršku UNICEF-a intenzivno rade na razvoju i primjeni DAISY udžbenika.

Održano je 14 seminara, na kojima su obučeni nastavnici iz svih 50 škola (nastavnik informatike, 2 nastavnika razredne nastave i 2 nastavnika crnogorskog-srpskog, bosanskog i hrvatskog jezika i književnosti i nastavnici istorije). Uslov za sticanje sertifikata je realizovanje po jednog časa korišćenjem DAISY udžbenika. Određenom broju časova prisustvovali su voditelji seminara u svrhu monitoringa.
Zavod za skolstvo

Nastavnici 50 škola su nakon edukacija (program je akreditovan od strane Nacionalnog savjeta za obrazovanje), primijenili stečena znanja i bilježili zapažanja o uspješnosti realizovanih časova.

Rezultati monitoringa su: izuzetno vrijedan materijal za realizaciju nastave kako kod učenika sa smetnjama vida, kojima je bio inicijalno namijenjen, tako i za učenike sa teškoćama u učenju ali i svim ostalim učenicima; motivacija nastavnika za interakcijom i primjenom metoda aktivne nastave; isticanje važnosti prilagođavanja odnosno individualizacije prema mogućnostima učenika.

Cilj nam je da stručnu javnost upoznamo s inicijativom koja treba da zaživi te da se sistemski uvrsti u dio metodologije koja se odnosi na upotrebu asistivnih tehnologija u savremenom obrazovno-vaspitnom procesu na korist svih učenika, a posebno učenika sa smetnjama vida i teškoćama u učenju, koja dobija zamah zahvaljujući sinergetskom djelovanju institucija obrazovanja i UNICEF-a.

Evaluacija je pokazala da treba razvijati tehničke i pedagoške mogućnosti DAISY udžbenika, bolje informisati stručnu i širu javnost o mogućnostima i primjenljivosti ovog formata i razmotriti održivost dalje produkcije DAISY udžbenika.
Rezultati evaluacije mogu biti dragocjena pomoć prilikom definisanja budućih promjena u obrazovanju, naročito kada govorimo o pristupu, ali i kvalitetu nastave i učenja djece s posebnim obrazovnim potrebama, kao i kompletne učeničke populacije u Crnoj Gori.

Zavod za skolstvo
Izuzetno pozitivan prijem udžbenika u DAISY formatu, obavezuje sve aktere obrazovanja, kojima je krajnji cilj kvalitetna nastava, da nastave rad na unapređenju materijala za inkluzivnu nastavu u Crnoj Gori, i da idu u korak sa novim paradigmama učenja i modernim tehnologijama.

Kako bi nastavnicama, učenicama i roditeljima učenika omogućili pronalaženje, preuzimanje, instalaciju i korišćenje knjiga u DAISY formatu urađen je Priručnik za korišćenje DAISY udžbenika u nastavi, koji pored didaktičko-metodičkih smjernica, daje smjernice koje se odnose na tehnički dio, instalaciju programa koji podržavaju DAISY knjigu. Takođe, Priručnik sadrži opise karakteristika pojedinih smetnji u razvoju radi lakše komunikacije, osmišljavanja aktivnosti na času za ove učenike, kao i radi širenja obima primjene ponuđenih knjiga u DAISY formatu.

Štampana verzija Priručnika za korišćenje DAISY udžbenika u nastavi distribuirana je školama koje su uključene u projekat, dok SE elektronska verzija može naći na sajtu UNICEF-a Crna Gora:
https://www.unicef.org/montenegro/media_9983.html