Manja slova Veća slova RSS

Stvaranje uslova za inkluzivno obrazovanje predstavlja dio cjelokupne reforme vaspitno-obrazovnog sistema i podrazumijeva stvaranje obrazovnih institucija koje će izlaziti u susret potrebama i mogućnostima sve djece. Razlozi za inkluziju su brojni, kao i koristi koje od ovog procesa imaju svi njeni učesnici.

 

Promjene koje su otpočele već od 1997. godine na nivou predškolskog vaspitanja i obrazovanja realizacijom projekta „Vrtić i škola po mjeri djeteta“, koji su partnerski realizovale NVO (Save the Children, UNICEF, Pedagoški centar Crne Gore) i Ministarstvo prosvjete i nauke Crne Gore, predstavljaju prve pokušaje u stvaranju uslova za inkluzivno obrazovanje u Crnoj Gori.

 

Septembra 1998. godine krenulo se sa pilot projektom „Integracija djece sa smetnjama u razvoju u redovne grupe vrtića“. Tada je uključeno četvoro djece u dvije vaspitne grupe u Podgorici. Školske 1999/2000. godine uključeno je desetoro djece, a školske2000/2001.godine je pored četrnaestoro djece u devet vaspitnih grupa u Podgorici bilo uključeno još šesnaestoro djece u sedam opština (Berane, Bijelo Polje, Pljevlja , Cetinje, Bar ,Kotor i Herceg Novi). Tako da je 2001/2002. godine ovom projektu pristupilo još sedam opština (Nikšić, Plav, Mojkovac, Danilovgrad, Ulcinj, Tivat i Budva), a u 23 grupe vrtića uključeno je 46 djece sa teškoćama u razvoju.

Zakon o obrazovanju djece sa posebnim potrebama usvojen je 2004. godine i slijedi, uglavnom, reformske odluke, preporuke i standarde evropskog zakonodavstva u ovoj oblasti. Prelaz sa konvencionalnih obrazovnih modela ka inkluziji je dugotrajan proces. Svi obrazovni resursi zajednice (kadrovski, organizacioni i materijalni) moraju biti angažovani tokom realizacije inkluzivnog modela obrazovanja.

 

Finski projekat Ka inkluzivnom obrazovanju realizovan u periodu 2006-2008. obuhvatio je 40 direktora škola i pomoćnika direktora, 38 savjetnika za poboljšanje procesa obrazovanja iz Zavoda za školstvo, 39 nastavnika i drugih stručnjaka.

Prema članu 19 Zakona o vaspitanju i obrazovanju djece sa posebnim potrebama i prema Pravilniku o kriterijumima za određivanje oblika i stepena nedostatka smetnje odnosno poremećaja djece i mladih sa posebnim potrebama i načinu uključivanja u obrazovne programe formiraju se 2008. godine lokalne komisije za usmjeravanje. Formirane su prvostepene komisije za usmjeravanje djece sa posebnim potrebama. Komisije daju prijedlog za usmjeravanje u odgovarajući obrazovni program, predškolsku ustanovu, školu ili posebnu ustanovu u koju se dijete sa posebnom obrazovnom potrebom uključuje. U saradnji sa UNICEF-om realizuje se projekat „ Edukacija za komisije za usmjeravanje djece sa posebnim potrebama u vaspitno-obrazovni sistem“, sa ciljem da se olakša uključivanje djece u vaspitno-obrazovni proces. Formirane su radne grupe za izradu radnih instrumenata, definisanje Priručnika za rad Komisija. Formirana je i koordinira sa radom drugostepena komisija za usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama.

Opšti cilj Strategije za inkluzivno obrazovanje, koju je usvojila Vlada Crne Gore 2008. godine, sastoji se u tome da se osigura i promoviše kvalitetno i pristupačno obrazovanje za svu djecu i mlade sa posebnim potrebama u obrazovanju, a u skladu sa njihovim interesima, sposobnostima i potrebama.

Radi pomoći u vaspitanju i obrazovanju djece sa posebnim potrebama u Zavodu za školstvo se organizuju specijalizovane i mobilne službe koje sarađuju sa predškolskim ustanovama, školama, roditeljima i zdravstvenim ustanovama, radi pružanja dodatne i druge stručne pomoći , a u skladu sa rješenjem o usmjeravanju.

 

U Katalogu programa za stručno usavršavanje nastavnika za školsku 2010/11. godinu, objavljeni su sljedeći programi za Inkluzivno obrazovanje:

- Specifičnost obrazovnog rada sa učenicima sa posebnim potrebama

- Ka potpunoj inkluziji

- Prilagođavanje matematičkog sadržaja učenicima sa posebnim potrebama

- Indeks za inkluzivnost

- Uloga pedagoga u inkluzivnim programima

- Inkluzivno obrazovanje u osnovnim školama. Rad sa učenicima sa intelektualnim poteškoćama

- Integracija romske djece u vrtiće i osnovne škole, podrška uključivanju, obrazovanjem protiv predrasuda.