Мања слова Већа слова РСС

Заступљеност изборних предмета у гимназији – школска 2009/10. године

Заступљеност изборних предмета у основној школи – школска 2009/10. године

Заступљеност изборних предмета у гимназији – школска 2010/11. године

Заступљеност изборних предмета у основној школи – школска 2010/11. године

Заступљеност изборних предмета у гимназији – школска 2011/12. године

Заступљеност изборних предмета у основној школи – школска 2012/13. године

Заступљеност изборних предмета у гимназији - школска 2012/13. година

Заступљеност изборних предмета у основној школи – школска 2014/15. године

.

 


 

Истраживања о изборним предметима

Изборни предмети имају, поред функционалног усмјерења за стицање знања из области које индивидуално интересују ученике/це и родитеље, и демократску компоненту. Отварајући могућност избора постижемо да ученици/е утичу на промјену традиционалне климе у школи и друштву у цјелини. Познато је да се само преко образовања у „отвореној школи“ утиче на демократске промјене у друштву. Школа преко изборних предмета у великој мјери омогућава ученицима/ама да развију своје потенцијале, знања, вјештине, способности, и да се сами/е уче демократским улогама у друштву.

 

Изборни предмети се нуде ученицима/ама у трећем циклусу основне школе – у седмом, осмом и деветом разреду. Ученици/е су обавезни/е да изаберу онолико изборних предмета у поједином разреду који обезбјеђује фонд од пет часова седмично.

 

Школа је дужна да ученицима/ама једног разреда понуди најмање пет изборних предмета, од којих један мора бити страни језик који ученици/е не изучавају почев од четвртог разреда као редован предмет. Ученици/е у договору са својим родитељима бирају оне предмете који им одговарају и који ће их припремити за даље школовање. Према томе, избор са собом носи и одговорност за оно што се изабере.

 

Када ученици/е изаберу предмете и формирају се групе на нивоу школе, изабрани предмети се третирају као редовни што, између осталог, значи да оцјене из изборних предмета учествују равноправно у одређивању успјеха ученика/ца.

 

Када ученици/е изаберу неки од предмета који се изучавају три године (у ову групу предмета спадају искључиво страни језици), у обавези су да тај предмет уче у седмом, осмом и деветом разреду.

 

Сама категорија у којој се налазе једногодишњи предмети везани за разред подразумијева да се они нуде ученицима/ама само у одређеном разреду и да се изучавају само једну годину.

Једногодишњи предмети који нијесу везани за разред, могу да буду понуђени ученицима/ама сва три разреда. Такође, треба имати у виду да се за ову категорију изборних предмета, може формирати група од ученика/ца различитих разреда. Приликом опредјељивања ученика/ца за изборне предмете који нијесу везани за разред, треба имати у виду чињеницу да се ученик/ца не може опредијелити за исти предмет у два разреда. Дакле, ученици/е се опредјељују за изборне предмете у шестом, седмом и осмом разреду за наредни разред тј. за седми, осми и девети разред.

 

Према Наставном плану опште гимназије, који се примјењује од школске 2006/07. године, ученик/ца има: три часа обавезних изборних предмета (у даљем тексту: ОИП) у 1. разреду, три часа у 2. разреду, шест часова у 3. разреду и осам часова у 4. разреду.

 

Ученик/ца бира са листе ОИП оне предмете који су у складу са његовим/њеним склоностима и интересовањима. При томе, ученик/ца треба да размишља о свом матурском испиту, а самим тим и даљем универзитетском школовању.

 

Крајем сваке наставне године у гимназији је потребно формирати образовне групе за наставу ОИП у наредној школској години. Ово је изузетно битна активност школе зато што су ученику/ци 2, односно 3. разреда избор и изучавање одговарајућих ОИП-а у 3, односно 4. разреду неопходни за испуњавање матурског стандарда. С друге стране, школа треба да за једну школску годину организује наставу ОИП-а у свим разредима.

Завод за школство, односно Одсјек за истраживање и развој образовног система почетком септембра реализује истраживање, чији је циљ да се да преглед избора ученика/ца по школама, предметима и годинама и укупно, за основну школу и гимназију.