Manja slova Veća slova RSSEDICIJA NAŠA ŠKOLA

Ediciju Naša škola  čine stručne publikacije Zavoda za školsto koje su namijenjene nastavnicima, s ciljem da pruže podršku u implementaciji reformskih rešenja i unapređenja kvaliteta nastave. Izdanja Naše škole  nude odgovore na potrebe škola i jedan su od mehanizama kontinuiranog profesionalnog razvoja nastavnika. Njima se podstiče učenje u školi i ostvaruje poboljšanje komunikacije između škola i Zavoda.

U periodu od 2007 – 2010. godine Zavod za školstvo je izdao 23 publikacije Naše škole. Sve publikacije su štampane u tiražu od 500 primjeraka i dostavljene školama. Ideja za izdavanje ovih publikacije potekla je od zaposlenih u Zavodu za školstvo i nastavnika iz škola.

Na osnovu dosadašnjeg iskustva u praćenju reforme, metodološka upustvima, stručni tekstovi i preporuke za prevazilaženje postojećih problema u primjeni reformskih rešena koji čine sadržaj ove edicije naišla su na razumijevanje i podršku od strane nastavnika i stručne javnosti i od velike su pomoći za unapređenje vaspitno obrazovnog procesa.

Izbor tema za izdanja Naše škole vrši stručni tim Zavoda za školstvo na osnovu rezultata istraživanja obrazovnog procesa, izvještaja nadzornika i sugestija nastavnika iz škola.

Zavod za školstvo će, uvažavajući potrebe obrazovne prakse, u narednom priodu nastaviti sa izdavanjem Edicije „Naša škola“.

 

PUBLIKACIJE O KONTINUIRANOM PROFESIONALNOM RAZVOJU NASTAVNIKA 

Publikacije koje se bave profesionalnim razvojem nastavnika i prate uvođenje sistema profesionalnog razvoja nastavnika u Crnoj Gori, imaju za cilj lakše i efikasnije uvođenje njegovih segmenata u samu praksu i pomoć za djelovanje škola i nastavnika u tom pravcu. U skladu su sa kompetenijacama za cjeloživotno učenje Evropske komisije.

Učenici i njihovi roditelji su obaviješteni o svim promjenama koje su se dešavale u obrazovnom sistemu kroz štampane publikacija u vidu INFORMATORA.

Zavod za školstvo je izdavao Informator o devetogodišnjoj osnovnoj školi za svaku novu grupu škola koje su počinjale sa implementacijom reformskih rešenja, Informator o gimnaziji, kao i publikaciju Prava i obaveze učenika u devetogodišnjoj osnovnoj školi. Informatori su prevedeni na albanski i engleski jezik i dostavljeni svim školama u Crnoj Gori. Cilj izdavanja ovih publikacija je bio da se učenici, roditelji, nastavnici i šira prosvjetna javnost upozna sa reformom obrazovnog sistema.

U Zavodu su takođe odštampani i svi predmetni programi za osnovne škole (obavezni, izborni i fakultativna nastava), gimnazije (obavezni, izborni i predmetni programi koji dopunjavaju maturski standard), kao i publikacije za sve opšteobrazovne predmete u srednjim stručnim školama.

Sve publikacije koje su odštampane u Zavodu za školstvo dostavljene su krajnjim korisnicima kroz razne vidove savjetovanja, seminara i posjeta školama koje su organizovani od strane savjetnika Zavoda za školstvo.

 EDICIJA NAŠA ŠKOLA