Мања слова Већа слова РССЕДИЦИЈА НАША ШКОЛА

Едицију Наша школа  чине стручне публикације Завода за школсто које су намијењене наставницима, с циљем да пруже подршку у имплементацији реформских решења и унапређења квалитета наставе. Издања Наше школе  нуде одговоре на потребе школа и један су од механизама континуираног професионалног развоја наставника. Њима се подстиче учење у школи и остварује побољшање комуникације између школа и Завода.

У периоду од 2007 – 2010. године Завод за школство је издао 23 публикације Наше школе. Све публикације су штампане у тиражу од 500 примјерака и достављене школама. Идеја за издавање ових публикације потекла је од запослених у Заводу за школство и наставника из школа.

На основу досадашњег искуства у праћењу реформе, методолошка упуствима, стручни текстови и препоруке за превазилажење постојећих проблема у примјени реформских решена који чине садржај ове едиције наишла су на разумијевање и подршку од стране наставника и стручне јавности и од велике су помоћи за унапређење васпитно образовног процеса.

Избор тема за издања Наше школе врши стручни тим Завода за школство на основу резултата истраживања образовног процеса, извјештаја надзорника и сугестија наставника из школа.

Завод за школство ће, уважавајући потребе образовне праксе, у наредном приоду наставити са издавањем Едиције „Наша школа“.

 

ПУБЛИКАЦИЈЕ О КОНТИНУИРАНОМ ПРОФЕСИОНАЛНОМ РАЗВОЈУ НАСТАВНИКА 

Публикације које се баве професионалним развојем наставника и прате увођење система професионалног развоја наставника у Црној Гори,��имају за циљ лакше и ефикасније увођење његових сегмената у саму праксу и помоћ за дјеловање школа и наставника у том правцу. У складу су са компетенијацама за цјеложивотно учење Европске комисије.

Ученици и њихови родитељи су обавијештени о свим промјенама које су се дешавале у образовном систему кроз штампане публикација у виду ИНФОРМАТОРА.

Завод за школство је издавао Информатор о деветогодишњој основној школи за сваку нову групу школа које су почињале са имплементацијом реформских решења, Информатор о гимназији, као и публикацију Права и обавезе ученика у деветогодишњој основној школи. Информатори су преведени на албански и енглески језик и достављени свим школама у Црној Гори. Циљ издавања ових публикација је био да се ученици, родитељи, наставници и шира просвјетна јавност упозна са реформом образовног система.

У Заводу су такође одштампани и сви предметни програми за основне школе (обавезни, изборни и факултативна настава), гимназије (обавезни, изборни и предметни програми који допуњавају матурски стандард), као и публикације за све општеобразовне предмете у средњим стручним школама.

Све публикације које су одштампане у Заводу за школство достављене су крајњим корисницима кроз разне видове савјетовања, семинара и посјета школама које су организовани од стране савјетника Завода за школство.

 ЕДИЦИЈА НАША ШКОЛА